Smarte hjelme

Smarte hjelmer med nyttige og livreddende funksjoner
Cykelstativ til anhængertræk

Cykelstativ til anhængertræk

Salgsbetingelser

ved køb hos Sportall Nordic AS

1. Introduktion

Dette køb er underlagt nedenstående standard salgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Lovene er tilgængelige på www.lovdata.no. Betingelserne i denne aftale skal ikke forstås som nogen begrænsning af de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handelen.
Har du bestilt montering, er salget reguleret som en serviceaftale. I det tilfælde, hvor købet udelukkende består af varer, reguleres salget som en vareaftale.

2. Parterne

Sælger er Sportall Nordic AS, reg.nr 927 516 349, Ryfylkevegen 2012, 4120 Tau, Norge – [email protected], og benævnes herefter sælger/sælger.

Køber er den forbruger, der foretager bestillingen, og omtales i det følgende som køber/køber.

Køb via netbutikken gælder kun køb foretaget af privatpersoner bosat i Danmark . For at kunne handle hos Sportall Nordic AS skal du være fyldt 18 år.

3. Pris

Den angivne pris for varerne og ydelserne er den samlede pris, køber skal betale. Denne pris inkluderer alle afgifter. Meromkostninger, som sælger ikke har oplyst om inden købet, afholdes ikke af køber.

4. Indgåelse af aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når køber har sendt sin ordre til sælger.
Aftalen er dog ikke bindende, såfremt der har været en taste- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at der var tale om en sådan fejl. .

Når ordren er modtaget, modtager du en ordrebekræftelse på den oplyste e-mailadresse. Tjek derefter, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med ordren. Hvis der er uoverensstemmelse mellem din ordre og ordrebekræftelse, så send en mail til Sportall Nordic AS på [email protected]

5. Betalingen

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber. Sælger forbeholder sig købesummen, når ordren er gennemført. Betalingen opkræves samme dag som varen sendes. Købere under 18 år kan ikke betale med efterfølgende faktura.

6. Levering

Køber vil få besked, når levering af varerne vil finde sted fra fragtmanden, posthuset eller Sportall Nordic AS. Risikoen for varen overgår til køber, når denne eller dennes repræsentant har fået varen leveret.

7. Fortrydelsesret

Køber kan fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesretsloven.
Der er ingen fortrydelsesret for ydelser, der allerede er leveret. For ydelser, der er påbegyndt, men ikke afsluttet, vil forbrugeren have ret til at klage over at betale den erhvervsdrivende kompensation for den del af ydelsen, der er modtaget.
Køber skal give sælger meddelelse om brug af fortrydelsesretten senest 14 dage efter, at fristen er begyndt at løbe. Fristen omfatter alle kalenderdage. Hvis fristen udløber på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag.
Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelse sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail ([email protected]) eller brev).

Fortrydelsesfristen begynder at løbe:
Ved køb af enkeltvarer løber fortrydelsesfristen fra dagen efter varen/varerne er modtaget.
Består købet af flere leverancer, løber fortrydelsesfristen fra dagen efter sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige periode, hvis sælger ikke inden aftalens indgåelse meddeler sælger, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, frister og procedurer for brug af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende sørger for at afgive oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen stadig 14 dage efter den dag, køber har modtaget oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varerne returneres til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra meddelelsen om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt eller sælger har undladt at oplyse, at køber skal dække returneringsomkostningerne. Sælger kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten. Varen skal returneres til: Sportall Nordic AS, Ryfylkevegen 2012, 4120 Tau, Norge.

Køber kan prøve eller afprøve varerne på en forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten går tabt. Såfremt undersøgelsen eller prøvningen af varen går ud over, hvad der er rimeligt og nødvendigt, kan køber drages til ansvar for eventuel forringet værdi af varen. Varen returneres i samme stand som du modtog den og i original emballage.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køber uden ugrundet ophold, og senest 14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelse om købers beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil han har modtaget varen fra køber, eller indtil køber har fremlagt dokumentation for, at varen er sendt retur.

8. Forsinkelse og manglende levering – købers rettigheder og frist for anmeldelse af reklamationer

Såfremt sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i Forbrugerens kapitel 5. købeloven, tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælger.
I tilfælde af krav om misligholdelsesbeføjelser skal meddelelsen være skriftlig (f.eks. e-mail) af bevismæssige årsager.

Opfyldelse
Køber kan fastholde købet og kræve opfyldelse af sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil påføre sælger en så stor ulempe eller omkostning, at det er væsentligt ude af proportion med købers interesse i, at sælger opfylder. Skulle vanskelighederne forsvinde inden for rimelig tid, kan køber stadig kræve opfyldelse.
Køber mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Annullering af køb
Såfremt sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køber opfordre sælger til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Såfremt sælger ikke leverer varen inden for den ekstra frist, kan køber hæve købet.
Køber kan dog straks hæve købet, hvis sælger nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering til det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køber har meddelt sælger, at leveringstidspunktet er afgørende.
Leveres varen efter den af forbrugeren fastsatte tillægsfrist eller efter det leveringstidspunkt, som var afgørende for aftalens indgåelse, skal krav om fortrydelse fremsættes inden for rimelig tid efter, at køber fik kendskab til leveringen.

Erstatning
Køber kan kræve erstatning for et mindre tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger godtgør, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvundet følgerne af.

9. Fejl ved varen – købers rettigheder og reklamationsfrist

Er der en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele sælger, at han eller hun vil gøre manglen gældende. Køber har altid klaget rettidigt, hvis det sker inden for 2 måneder. fra det tidspunkt, hvor manglen blev opdaget eller burde have været opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 tilbageholde købesummen, vælge mellem berigtigelse og omlevering. kræve prisafslag, kræve kontrakten hævet og/eller kræve erstatning fra sælger. Klager til sælger skal fremsættes skriftligt.

Rettelse eller omlevering
Køber kan vælge mellem at kræve manglen udbedret eller levering af en tilsvarende vare. Sælger kan dog gøre indsigelse mod købers krav, hvis gennemførelsen af kravet er umulig eller påfører sælger urimelige omkostninger. Rettelse eller omlevering skal ske inden for rimelig tid. Sælger har som udgangspunkt ikke ret til at foretage mere end to afhjælpningsforsøg for samme mangel.

Prisreduktion
Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke rettes eller omleveres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktlig stand. Er der særlige grunde hertil, kan prisrabatten i stedet sættes lig med manglens betydning for køber.

Anullering
Er varen ikke rettet eller omleveret, kan køber også hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

10. Brug, vedligeholdelse, support og service

Køber skal udvise almindelig omhu og følge instruktionerne, herunder brugsanvisninger, supportmeddelelser og driftsopdateringer samt vejledning fra producenten, der måtte være udstedt eller forberedt til brug af produktet.

Køber må ikke gøre indsigelse mod reparationer og service, som sælger anser for nødvendige for at sikre sikker og forsvarlig drift af produktet.

Funktionssvigt eller driftsafvigelser af produktet som følge af købers overtrædelse af denne paragraf 10 vil i første omgang ikke udgøre en mangel i henhold til købeloven.

11. Ansvar for skader forårsaget af produktet

Køber skal holde sælger skadesløs for enhver skade og tab, herunder følgeskader og indirekte tab, der opstår som følge af købers brug af produktet i strid med punkt 10.
Sælger skal holde køber skadesløs for ethvert direkte tab eller skade, der opstår som følge af en fabrikationsfejl ved produktet, medmindre tabet eller skaden alligevel er opstået som følge af forhold nævnt i punkt 10. Køber er ikke berettiget til erstatning pr. skader i kommercielle aktiviteter.

Sælger fraskriver sig ethvert andet ansvar for tab og skade, herunder indirekte tab og følgeskader, forårsaget af produktet, medmindre andet er påkrævet af norsk lov.

12. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Såfremt køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller forhold på sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens 9 kap. , efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen hævet samt kræve erstatning fra køber. Sælger vil endvidere efter omstændighederne kunne kræve morarenter, inkassogebyrer og et rimeligt gebyr for uafhentede varer.

Opfyldelse
Sælger kan fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen. Hvis varen ikke er leveret, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Annullering
Sælger kan hæve aftalen, hvis der er væsentlig betalingsmisligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side. Sælger kan ikke fortryde, hvis hele købesummen er betalt. Hvis sælger fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køber ikke betaler inden for denne frist, kan sælger hæve købet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til morarenteloven. Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til køber, som herefter kan drages til ansvar for gebyr efter inkassoloven.

Gebyr for uafhentede, ikke-forudbetalte varer
Undlader køber at afhente ubetalte varer, kan sælger opkræve et gebyr af køber. Gebyret skal højst dække sælgers faktiske udlæg for levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

13. Garanti

En garanti givet af sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, som køber allerede har i henhold til ikke-fravigelig lovgivning. Ved fejl i det leverede udstyr og materialer gælder 2 års garanti på forbrugermarkedet.

Garantien dækker ikke:
• Almindelig slid på grund af alder
• Skødesløs brug
• Andre forhold og egenskaber, som naturligvis ikke kan forventes av produktet

14. Personlige data

Den dataansvarlige for indsamlede personoplysninger er sælgeren. Medmindre køber er indforstået med andet, kan sælger i overensstemmelse med persondataloven kun indhente og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan varetage forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælger at gennemføre aftalen med køber, eller i lovpligtige tilfælde. Eksempler herpå vil typisk være videregivelse af personoplysninger til administratorer af betalingsløsningerne, i det omfang dette er nødvendigt for at gennemføre aftalte betalingstransaktioner.

Se fortrolighedserklæringen på vores hjemmeside for detaljerede oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles.

15. Overdragelse

Sælger har ret til helt eller delvist at overdrage sine forpligtelser i henhold til aftalen til enhver tredjemand

16. Salgspant

Sportall Nordic AS har salgspant i varen inklusive renter og omkostninger, indtil varen er betalt fuldt ud.

17. Force Majeure

Hvis vi forhindres i at levere eller foretage obligatorisk omlevering, eller en sådan leveringsforpligtelse bliver urimeligt byrdefuld som følge af en arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed uden for parternes kontrol, såsom i tilfælde af brand, krig, mobilisering eller uforudsete militæropkald af lignende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, optøjer og optøjer, mangel på transportmidler, generel mangel på varer, reduktion i forsyningen af brændstof, samt mangel på eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører eller fabrikanter sælger er som følge af sådanne forhold, som er behandlet i dette afsnit, fritaget for ethvert ansvar bortset fra reklamationssager.

18. Ændring af vilkår

Sportall Nordic AS forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser, herunder som følge af ændringer i lovgivningen.

19. Konfliktløsning

Klager skal rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Parterne skal søge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Lykkes det ikke, kan du indbringe sagen for Forbrugerrådet i nærheden af, hvor du bor. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal tvisten løses ved retten i henhold til norsk lov.

20. Copyright

Alt indhold på disse hjemmesider er Sportall Nordic AS’s ejendom, og er beskyttet i henhold til bl.a. lov om ophavsret, markedsføring og varemærke. Det betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, oplysninger om produkter, herunder f.eks. omtale af produkter, billeder/grafik, design og layout og andet indhold på disse hjemmesider må under ingen omstændigheder downloades, kopieres eller bruges på anden måde, uden at dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning eller med udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Sportall Nordic AS.

Salgsbetingelser rev. 2 – 22.06.22