Smarte hjelme

Smarte hjelmer med nyttige og livreddende funksjoner
Cykelstativ til anhængertræk

Cykelstativ til anhængertræk

Forretningsbetingelser

ved køb hos Sportall Danmark ApS

Sportall Danmark ApS
CVR-nr 44132257
Amerikavej 9
1756 København V, Danmark
(“Leverandøren”)

Handlende med Leverandøren betegnes som “Køberen”

1. Aftalegrundlaget

1.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om Leverandørens salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser til en kunde. Leverandørens ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.

1.2. Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

2. Ordrer

2.1. Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura herpå.

2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato.

2.3. Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberen og Leverandøren for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers angivne vilkår.

3. Leverandørens ydelser

3.1. Varer, som Leverandøren sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

4. Priser

4.1. Leverandørens priser er for privatkunder inklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter og for erhvervsdrivende eksklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter.

4.2. Leverandøren tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle fejl i angivne priser.

5. Betaling

5.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort ved Købers bestilling af Leverancen.

5.2. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er betalingsbetingelserne for Leverandørens fakturaer 7 dage netto kontant.

5.3. Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder Leverandøren sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

5.4. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

6. Levering

6.1. Levering anses for sket, når Leverancen er overgivet til Køberen eller dennes repræsentant, medmindre Køberen indgår aftale om levering med en fragtfører, som ikke er udbudt af Leverandøren, da levering i så tilfælde vil anses for sket ved overgivelse af Leverancen til denne fragtfører.

6.2. Leverandøren skal dække Leverancens leveringsomkostninger ved køb over DKK 698.-.

7. Rettigheder

7.1. Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og dansk rets regler i øvrigt. Reklamation skal være modtaget af Leverandøren skriftligt inden for rimelig tid efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen.

7.2. Køberen er forbeholdt en fortrydelsesret på 14 dage fra dagen, hvor den fulde Leverance er leveret. Fortrydelsesretten løber fra den dag Leverancen leveres til Køberen eller tredjemand anvist af Køberen. Såfremt Køberen har bestilt flere varer i én ordre, begynder fortrydelsesfristen først at løbe, når Køberen får den sidst leverede vare i sin besiddelse.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelse sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (send fortrydelsesretsblanket til e-mail [email protected] eller som brev).

7.3. Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

7.4. Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 14 dage.

7.5. Forbrugerkunder kan klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen.

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online
klageplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Leverandørens e-mail-adresse er: [email protected]

8. Ansvar

8.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

9. Force Majeure

9.1. Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelser, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

9.2. Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9.3. I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

10. Databehandling

10.1. I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne”), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

10.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

10.3. Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik som er tilgængelige på vores hjemmesider.

11. Andre vilkår

11.1. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

11.2. Såfremt handelsforholdet mellem Leverandøren og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underette Leverandøren, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet.

12.3. Når en tvist efter en eller flere Parters opfattelse er opstået mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

12.4. Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en Part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

12.5. Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

 

 

Forretningsbetingelser rev. 1 – 01.02.24